Get Adobe Flash player

Oddział Elektrociepłownia Rzeszów z większą mocą

Uruchomienie nowego bloku w EC RzeszówW PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 24 października dokonano uroczystego przekazania do użytkowania nowego bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe (BGS).

- Jest to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w Grupie Kapitałowej PGE i największy obecnie blok silnikowy na gaz w Polsce –podkreślił Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. podczas przemówienia otwierającego uroczystość. – Uruchomienie nowego bloku BGS zbiega się w czasie z rozpoczęciem okresu grzewczego. Cieszę się, że zapotrzebowanie na ciepło przewyższające obecnie możliwości wytwórcze bloku gazowo-parowego, które dotychczas zabezpieczane było przez wodne kotły węglowe, zostanie teraz pokryte ekologiczną produkcją z BGS.

Całkowita moc elektryczna bloku na poziomie ok. 29 MWe odpowiada potrzebom energetycznym prawobrzeżnej części miasta Rzeszowa. Z kolei moc cieplna na poziomie ok. 27 MWt umożliwi ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem, co spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery.

Czytaj więcej »

Informacja o decyzjach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. z dnia 15.10.2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 15.10.2014 r. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na podstawie art. 418 Ksh. Treść tej Uchwały zostanie w najbliższym czasie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czytaj więcej »

Nowa Podatkowa Grupa Kapitałowa

Spółki Grupy Kapitałowej PGE w dniu 18.09.2014 podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK). Projekt ten służy realizacji celów zawartych w Strategii Grupy PGE na lata 2014 – 2020, która zakłada, że PGE będzie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce. Wiąże się to z koniecznością inwestowania w nowe moce wytwórcze i majątek dystrybucyjny. Planowane nakłady inwestycyjne rzędu 50 mld zł do roku 2020 wymuszają częściowe pozyskiwane środków finansowych na rynku zewnętrznym. PGK jest jednym z mechanizmów mających na celu obniżenie obciążeń związanych z finansowaniem inwestycji poprzez m.in. osiągnięcie efektu synergii ze wspólnie rozliczanego podatku dochodowego.

Status PGK uregulowany jest w art. 1a i 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP). PGK można zasadniczo zdefiniować jako grupę, co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym.

Ustawa o PDOP traktuje PGK jako odrębnego podatnika podatku dochodowego. Oznacza to, że po założeniu PGK spółki wchodzące w jej skład tracą odrębną podmiotowość dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a podmiotowość tę zyskuje PGK jako całość. Przedmiotem opodatkowania w PGK jest dochód ustalony od łącznego dochodu Spółek będących członkami PGK PGE. Wspomniana odrębność podmiotowa PGK istnieje wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie należy jej więc utożsamiać z odrębną podmiotowością prawną. Nie przenosi się ona również na grunt innych podatków, w szczególności każda ze spółek tworzących PGK będzie nadal odrębnym podatnikiem podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek CIT będzie nadal odprowadzany lokalnie, proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w danej lokalizacji.

Czytaj więcej »

PGE GiEK S.A. laureatem tegorocznej edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Statuetka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, otrzymała nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw. Nagroda stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla Spółki cieszącej się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Z kolei wyróżnienie w tej kategorii otrzymała RAMB Sp. z o.o., spółka zależna od PGE GiEK S.A.

Nagroda świadczy o silnej pozycji Spółki w regionie i o tym, że obecność naszych Oddziałów na terenie województwa jest postrzegana przez przedstawicieli samorządów, jako szansa na ich rozwój gospodarczy i społeczny – powiedział Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.

W regionie łódzkim zlokalizowane są trzy Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.: Elektrownia Bełchatów – największa w Europie i jedna z największych na świecie elektrowni konwencjonalnych, KWB Bełchatów – kopalnia będąca niekwestionowanym liderem wśród polskich kopalń węgla brunatnego oraz zgierska elektrociepłownia będąca głównym producentem i dostawcą ciepła dla mieszkańców Zgierza.

Czytaj więcej »