Get Adobe Flash player

Informacja o decyzjach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE GiEK S.A. z dnia 15.10.2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w dniu 15.09.2014 r. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na podstawie art. 418 Ksh. Treść tej Uchwały zostanie w najbliższym czasie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czytaj więcej »

Nowa Podatkowa Grupa Kapitałowa

Spółki Grupy Kapitałowej PGE w dniu 18.09.2014 podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK). Projekt ten służy realizacji celów zawartych w Strategii Grupy PGE na lata 2014 – 2020, która zakłada, że PGE będzie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce. Wiąże się to z koniecznością inwestowania w nowe moce wytwórcze i majątek dystrybucyjny. Planowane nakłady inwestycyjne rzędu 50 mld zł do roku 2020 wymuszają częściowe pozyskiwane środków finansowych na rynku zewnętrznym. PGK jest jednym z mechanizmów mających na celu obniżenie obciążeń związanych z finansowaniem inwestycji poprzez m.in. osiągnięcie efektu synergii ze wspólnie rozliczanego podatku dochodowego.

Status PGK uregulowany jest w art. 1a i 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP). PGK można zasadniczo zdefiniować jako grupę, co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym.

Ustawa o PDOP traktuje PGK jako odrębnego podatnika podatku dochodowego. Oznacza to, że po założeniu PGK spółki wchodzące w jej skład tracą odrębną podmiotowość dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a podmiotowość tę zyskuje PGK jako całość. Przedmiotem opodatkowania w PGK jest dochód ustalony od łącznego dochodu Spółek będących członkami PGK PGE. Wspomniana odrębność podmiotowa PGK istnieje wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Nie należy jej więc utożsamiać z odrębną podmiotowością prawną. Nie przenosi się ona również na grunt innych podatków, w szczególności każda ze spółek tworzących PGK będzie nadal odrębnym podatnikiem podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek CIT będzie nadal odprowadzany lokalnie, proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w danej lokalizacji.

Czytaj więcej »

PGE GiEK S.A. laureatem tegorocznej edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Statuetka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, otrzymała nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw. Nagroda stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla Spółki cieszącej się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Z kolei wyróżnienie w tej kategorii otrzymała RAMB Sp. z o.o., spółka zależna od PGE GiEK S.A.

Nagroda świadczy o silnej pozycji Spółki w regionie i o tym, że obecność naszych Oddziałów na terenie województwa jest postrzegana przez przedstawicieli samorządów, jako szansa na ich rozwój gospodarczy i społeczny – powiedział Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.

W regionie łódzkim zlokalizowane są trzy Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.: Elektrownia Bełchatów – największa w Europie i jedna z największych na świecie elektrowni konwencjonalnych, KWB Bełchatów – kopalnia będąca niekwestionowanym liderem wśród polskich kopalń węgla brunatnego oraz zgierska elektrociepłownia będąca głównym producentem i dostawcą ciepła dla mieszkańców Zgierza.

Czytaj więcej »

Blok gazowo-parowy Elektrociepłowni Gorzów z wmurowanym kamieniem węgielnym

2014_09_24_wmurowanie_kamienia_wegielnego_ecgorzowBlok gazowo-parowy o mocy 138 MWe dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów wybuduje w formule „pod klucz” konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial Turbomachinery AB. Wartość podpisanej w październiku ubiegłego roku umowy wraz z budową instalacji i obiektów pomocniczych wynosi 562 mln zł netto. Ponadto PGE GiEK S.A. oraz Siemens  związani są również przez okres 12 lat umową serwisową o wartości 124 mln zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest w lutym 2016 roku.

Nowy blok gazowo-parowy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów  będzie stanowił niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Blok opalany będzie w głównej mierze dostarczanym z lokalnych kopalni gazem zaazotowanym o cenach znacznie niższych w stosunku go gazu sieciowego. Ponadto produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się w układzie skojarzonym (kogeneracji), co znacznie poprawia efektywność produkcji.

Dzięki wykorzystaniu taniego gazu ze źródeł lokalnych budowa bloku w Gorzowie jest rentownym projektem, wykorzystującym efektywną, niskoemisyjną technologię. Nowy blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrociepłowni Gorzów – jedynego scentralizowanego producenta i dostawcy ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego. Technologia bloków gazowo-parowych jest technologią sprawdzoną. Charakteryzuje ją wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej, duża niezawodność eksploatacyjna, pewność zaopatrzenia w paliwo, mały stopień oddziaływania na środowisko, w tym wyraźne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki, pyłu i brak odpadów paleniskowych oraz w znacznym stopniu zmniejszenie tlenków azotu – powiedział Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

Czytaj więcej »