Get Adobe Flash player

Komunikat prasowy

Odnosząc się do depesz prasowych powołujących się na zapisy raportu organizacji ekologicznych, który informuje, że Elektrownia Bełchatów widnieje na czele listy jednostek emitujących najwięcej CO2 w UE, PGE GiEK S.A. stoi na stanowisku, że opublikowane informacje nie przedstawiają pełnego obrazu oddziaływania naszej elektrowni na środowisko naturalne.

To prawda, że Elektrownia Bełchatów wchodząca w skład naszej spółki jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych. Wynika to jednak z faktu, iż jest to największa jednostka produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny w Polsce i jedna z największych na świecie. Elektrownia Bełchatów dysponuje mocą osiągalną w wysokości 5382 MW i poziom emisji jest tutaj skumulowany w jednym miejscu. Należy dodatkowo podkreślić, iż wszystkie elektrownie wchodzące w skład Grupy PGE spełniają wyprzedzająco wszystkie wymogi stawiane przez prawo unijne i krajowe w odniesieniu do norm związanych z ochroną środowiska.

Czytaj więcej »

Elektrownia Turów z umową na budowę nowego bloku

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm

w składzie: 

MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały 10 lipca 2014 r. kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.
 

Parametry techniczne bloku:

  1. Moc znamionowa netto bloku: 450 MW
  2. Sprawność znamionowa netto bloku: 43,40 proc.
  3. Dyspozycyjność bloku:
  • w pierwszym roku okresu gwarancji: 90,90 proc.
  • w drugim roku okresu gwarancji: 92,00 proc.

 

Nowy blok energetyczny w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy   wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. Odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo – energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Czytaj więcej »

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4 – 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Dzięki budowie instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Turów, aktywa wytwórcze oddziału spełnią wymogi dyrektywy o emisjach przesyłowych (IED) – jednego z najistotniejszych unijnych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Wykorzystanie technologii mokrego odsiarczania na blokach 4-6 pozwoli obniżyć emisję SO2 do poziomu poniżej 200mg/nm3. Dodatkową korzyścią z zastosowanej technologii będzie obniżenie emisji pyłu do atmosfery.

Wykonawcę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki wyłoniono spośród czterech złożonych ofert. Za najkorzystniejszą uznano złożoną przez konsorcjum firm Babcock Noell GmbH – Würtzburg, Niemcy i Bilfinger Infrastructure S.A. – Warszawa.

Czytaj więcej »

Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE GiEK S.A.

W dniu 27.06.2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE GiEK i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE GiEK za 2013 rok.

Czytaj więcej »